Normativa

1. Construcció del camp

La zona 1 del camp consisteix en un seguidor de línia i està format per 12 rajoles de 30x30 cm. La composisició del recorregut es farà a partir de la combinació de rajoles com les que figuren a continuació.


                                       


La zona 2 ocupa l'espai de 4 rajoles. Una rajola abans del pont basculant, una després del pont i el pont basculant a la part central que ocupa l'espai de dues rajoles. 

La rajola d'entrada i de sortida del pont basculant tenen seguidor de línia fent angle recte i també hi ha línia horitzontal negra marcant l'entrada i la sortida del pont.

La rajola de sortida també té una línia horitzontal que marca l'entrada al laberint.

El pont és totalment blanc, no hi ha línia negra.


                                        

Entrada al pont basculant                                                    Vista lateral del pont basculant                                           Sortida del pont i entrada al laberint


La zona 3 és el laberint i consta de 8 rajoles totalment blanques. Una línia negra horitzontal a la rajola abans d'entrar marca el començament del laberint i una línia negra horitzontal a la rajola després de sortir del laberint en marca la sortida.

La zona 4 està formada per 8 rajoles. La primera fila de 4 rajoles hi ha línia negra per tal que els robots es puguin posicionar per poder deixar els cubs de colors

                                     


L'última fila de 4 rajoles és on s'han de deixar els cubs recollits a la zona 1. Cada rajola és d'un color diferent: blanc, negre, taronja, blau

2. Equips

Els equips de les categories Primària i Secundària estaran formats per un màxim de 4 membres més un entrenador. En el cas que un mateix centre participi amb més d'un equip no és necessari un entrenador diferent per a cada equip. L'entrenador no podrà estar en contacte amb l'equip durant les rondes de competició. L'entrenador l jurat entrevistarà als membres de l'equip durant 5 minuts per tal de valorar el que els robots han estat fets i programats pels nens sense l’ajuda de cap adult. Si el jurat dictamina que hi ha hagut intervenció directa, l'equip podrà ser desqualificat. 

3. Categories per edats

 1. Categoria Primària: nascuts al 2005 o més
 2. Categoria Secundària: nascuts entre el 2004 i el 1999
 3. Categoria Adults: a partir de 18 anys

    Cada equip participarà en la categoria corresponent al component de més edad de l'equip.

  4. Robot

  Els robots es poden construir amb els materials que es desitgi i poden programar-se utilitzant qualsevol plataforma (lego, arduino, bitbloq, etc.).
  El robot s'haurà de decorar amb com a mínim un motiu relacionat amb el geni figuerenc Salvador Dalí.
  Només pot existir un sol programa d'execució del robot. 
  En el moment en què l'equip arribi al camp de competició no es podrà manipular el robot, només per posar-lo en funcionament.
  Les mides inicials del robot han de ser com a màxim 30 cm d'altura, 30 cm d'amplada i 30 cm de llargada. Un cop iniciada la partida no hi ha limitació de mides.

  5. Partides

  Cada partida té una durada màxima de 3 minuts.
  El camp es divideix en zones. En l'edició 2017 existeixen 3 zones: la part inicial del camp (inclou el pont basculant), el Laberint i les Cistelles Dalinianes (zones de color del final del camp)
  Si l'equip ho desitja, podrà tornar a col·locar el robot a l'inici de la zona on es trobi.
  En cada partida es podrà intentar superar dos cops cada zona. Quan un equip hagi realitzat els dos intents té l'opció de saltar-se aquella zona i començar la següent.
  Si en algun moment es torna a començar una zona, es perd tota la puntuació que s'havia acumulat en aquella zona i es col·loquen tots els objectes del camp de competició que es trobin sobre el robot en la seva posició inicial.
  L'equip podrà triar el moment de finalitzar la partida abans dels 3 minuts de durada permesos.
  Cada vegada que l'equip manipuli el robot, ja sigui per passar a la següent zona o per a tornar a començar l'actual, es sumaran 30 segons de penalització al temps total de la partida.
  En cas d'empat de punts entre dos equips es tindrà en compte el temps.

  6. Competició

  La competició consistirà en una fase classificatòria on cada equip farà tres partides i una fase d'aliances.
  En la fase classificatòria es faran tres rondes, en cada ronda cada equip farà una partida.
  La puntuació final de la fase classificatòria serà la suma de les dues millors puntuacions obtingudes per cada equip en les tres rondes.
  Un cop acabada la fase classificatòria es farà la selecció d'aliances.
  La selecció d'aliances es farà per ordre de classificació de la fase classificatòria.
  Per ordre de classificació els equips triaran amb quin altre equip volen aliar-se per a competir conjuntament en la següent fase.
  La fase d'aliances consistirà en un torneig amb final, semifinals i quarts de final.
  En cada una de les partides s'enfrontaran dues aliances, cada equip de les aliances competirà un cop i la puntuació de l'aliança serà la suma de les puntuacions dels membres de l'aliança. L'aliança amb més punts passarà a la següent ronda.

  7. Camp RoboCAT 2017

  Zona 1: La primera zona del camp comprèn una superfície rectangular formada per 12 requadres de 30x30 cm. El robot haurà de seguir una línia negra sobre un fons blanc, que pot ser discontínua en determinats trams. El camp és modular. Això significa que els àrbitres podran moure els diferents quadrats per modificar-ne el recorregut en cada una de les rondes. 

  Es col·locaran quatre cubs de 3 cm d'aresta, un negre, un mandarina, un blanc i un blau mar, en diferents trams del recorregut, sempre al cim de la línia negra contínua. Representen la llagosta, els pans, els ous i els rellotges tous, respectivament. En el moment d'efectuar la inscripció us enviarem els cubs de colors oficials de la competició.

  L’objectiu del robot en aquesta zona és agafar els cubs de color taronja, blanc i blau i deixar el cub negre sense moure'l del lloc que té a l'inici de la partida.  Si l'equip decideix agafar també el cub negre la puntuació serà menor que si el deixa en el seu lloc d'origen.

  Zona 2: Un cop superada la zona 1 el robot ha de passar per sobre d'un pont basculant i aconseguir superar-lo sense caure.

  Zona 3: Passat el pont el robot entra en un laberint i ha d'aconseguir sortir-ne sense tirar a terra cap de les parets interiors. El laberint serà diferent a cada una de les rondes. 

  Zona 4: Per acabar el robot ha de col·locar cada un dels cubs recollits a la zona 1 en el quadrat del color corresponent. En el cas que a la zona 1 s'hagi optat per agafar el cub negre aquest s'haurà de col·locar en el quadrat negre. L'ordre dels quadrats de colors també canviarà a cada ronda.

  Modificacions per a la Categoria Primària

  En la categoria Primària es donaran a l'equip els quatre cubs de colors i, abans de començar la partida, els col·locarà manualment sobre el robot. L'equip decideix en quin ordre col·loca els cubs sobre el robot i també si els vol col·locar tots o no.

  A la zona 4 el robot ha de col·locar cada cub en el seu quadrat corresponent. El robot només podrà col·locar els cubs que l'equip hagi carregat manualment a l'inici de la partida.


  Puntuacions (màxim de 100 punts)
  1. Rellotges, pans i ous (cubs mandarina, blanc i blau mar): màxima puntuació 36 punts, 12 punts per cub 
   • Retirar el cub del seu quadrat inicial = 3 punts (cada cub)
   • Acabar la partida amb el cub sobre el robot = 5 punts (cada cub)
   • Acabar la partida amb el cub tocant la zona del seu color = 9 punts (cada cub)
  2. Llagosta (cub negre). Màxima puntuació 14 punts.
   • No moure el cub de la seva posició inicial = 14 punts
   • Acabar la partida amb el cub sobre el robot = 3 punts
   • Acabar la partida amb el cub tocant la zona del seu color = 7 punts
  3. Seguidor de línia: màxima puntuació 12 punts, 1 punt per quadrat superat.
  4. Pont, travessar el pont 13 punts.
  5. Laberint, màxim 25 punts. La puntuació del laberint dependrà del temps que es tardi en superar-lo completament. A cada ronda s'agafarà el temps de l'equip que hagi tardat menys com a referència per a puntuar als altres. La puntuació en cada ronda serà 25*(temps de l'equip més ràpid en aquella ronda)/(temps de l'equip a puntuar en aquella ronda) punts.

  Modificacions per a la Categoria Primària

  En la categoria Primària la puntuació màxima serà de 100 punts

  1. Seguidor de línia: màxima puntuació 12 punts, 1 punt per quadrat superat.
  2. Pont, travessar el pont 15 punts.
  3. Laberint, màxim 25 punts. La puntuació del laberint dependrà del temps que es tardi en superar-lo completament. A cada ronda s'agafarà el temps de l'equip que hagi tardat menys com a referència per a puntuar als altres. La puntuació en cada ronda serà 25*(temps de l'equip més ràpid en aquella ronda)/(temps de l'equip a puntuar en aquella ronda) punts.
  4. Rellotges, pans, ous i llagostes: màxima puntuació 48 punts, 12 punts per cub. Acabar la partida amb el cub tocant la zona dels seu color = 12 punts cada cub

  8. Fases territorials

  Es requereixen un mínim de 6 equips perquè es pugui celebrar una fase territorial de la competició RoboCAT. L'organització es reserva el dret d'anul·lar una fase territorial amb un mes d'antel·lació respecte la data prevista per a la seva celebració quan no s'assoleixi aquest nombre d'equips. Si teniu interès en organitzar una fase territorial de la #RoboCAT17 en el vostre municipi envieu-nos un correu a info@robocat.cat.

  9. Avís legal

  Aquest lloc web és propietat de l'Associació El Racó dels Robotaires. Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny i programari són propietat de l'esmentada entitat i estan protegits per les lleis de la Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i tractats internacionals referits als Drets d'Autor. 
  L'Associació El Racó dels Robotaires es reserva el dret de modificar el contingut d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. Tot i això s'informarà als afectats per a qualsevol canvi a través del correu electrònic que ens hagin proporcionat.
  Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers de l'Associació El Racó dels Robotaires.
  ROBOCAT és una marca denominativa propietat de l'Associació El Racó dels Robotaires amb el número d'expedient de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques M-3617435.